Οροι και Προϋποθέσεις

Αγαπητοί πελάτες και επισκέπτες,

την 25 Μαΐου 2018 τέθηκε σε εφαρμογή και στη χώρα μας ο νέος
Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2016/679 "για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα". Το νομοθέτημα επιβάλλει αυστηρές υποχρεώσεις σχετικά με τη
συλλογή και κάθε άλλη πράξη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και
ενισχύει σημαντικά τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων, στους οποίους
αναφέρονται τα δεδομένα αυτά.
Κατ' αρχάς επισημαίνουμε ότι ο νόμος δεν προστατεύει μόνο τα λεγόμενα
"ευαίσθητα δεδομένα" που αναφέρονται στην υγεία, τις θρησκευτικές και
φιλοσοφικές πεποιθήσεις κ.λπ., αλλά ρυθμίζει την επεξεργασία κάθε
πληροφορίας που ταυτοποιεί άμεσα ή έμμεσα ένα φυσικό πρόσωπο, όπως το
ονοματεπώνυμο, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση κατοικίας και
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο ΑΦΜ κ.λπ.
Στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα
προσωπικά δεδομένα των πελατών μας με απόλυτο σεβασμό και υψηλό
βαθμό προστασίας. Συλλέγουμε στοιχεία (δεδομένα) απαραίτητα για την
κράτηση ή ενοικίαση δωματίου, με τη συμπλήρωση ηλεκτρονικής φόρμας ή
της κάρτας ενοικίασης δωματίου. Επιπρόσθετα, με σκοπό τη βελτίωση των
ξενοδοχειακών μας υπηρεσιών και την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις σας,
όπως και με σκοπό τη διαχείριση της επικοινωνίας μας μετά τη διαμονή σας,
συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε επιπρόσθετα στοιχεία επικοινωνίας μετά
από ρητή συγκατάθεσή σας.
Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας κυρίως υπόψη τη θεμελιώδη σημασία που
έχει για το ξενοδοχείο μας ο σεβασμός και η προστασία της προσωπικής
σφαίρας των πελατών μας, παρακαλούμε να διαβάσετε εδώ το αναλυτικό
σημείωμα με το οποίο σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που
επεξεργαζόμαστε, για τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας και τον τρόπο
χρήσης τους καθώς και για τα αντίστοιχα δικαιώματα που σας παρέχει ο
νόμος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΕ

Η ξενοδοχειακή επιχείρηση ΗΛΕΚΤΡΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ ΕΕ (υπεύθυνη
επεξεργασίας) κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων του Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΚ (εφεξής “ΓΚΠΔ”) και της
ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας σας ενημερώνει ότι θα προβεί σε επεξεργασία
και θα τηρήσει αρχείο των κάτωθι αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων
σας για τον σκοπό της εξυπηρέτησής σας κατά τη διαμονή/ φιλοξενία σας στο
Ξενοδοχείο καθώς και για την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας και την
αξιολόγηση τους από εσάς.
Ειδικότερα, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα ακόλουθα προσωπικά σας
στοιχεία:
Στοιχεία ταυτότητας : ονοματεπώνυμο, ιθαγένεια, ημερομηνία και τόπος
γέννησης, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή,
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον η κράτηση γίνεται ηλεκτρονικά.
Στοιχεία που σχετίζονται με την κράτηση και τη διαμονή σας: αριθμός
δωματίου, διάρκεια παραμονής, πληροφορίες για καταναλώσεις αγαθών ή
και υπηρεσιών.
Στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση κατοικίας (ταχυδρομική διεύθυνση),
ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμός κινητού τηλεφώνου.
Στοιχεία τιμολόγησης : ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ όταν ζητείται η έκδοση τιμολογίου
Δεδομένα εικόνας δηλαδή φωτογραφίες ή λήψεις βίντεο μέσω της χρήσης
καμερών που λειτουργούν νόμιμα στους χώρους μας για λόγους ασφαλείας
(π.χ. κεντρική είσοδος, χώρος υποδοχής, χώροι φύλαξης ταμείων).
Κατά την επίσκεψη σας στον διαδικτυακό μας τόπο ο webserver μας
καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψη σας (όπως τη
διεύθυνση ΙΡ σας, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε,
τις σελίδες του ιστοχώρου που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια
επίσκεψης σας, πληροφορίες τοποθεσίας κλπ).
Στοιχεία προαιρετικά που σχετίζονται με προτιμήσεις σας: όπως δωμάτιο μη
καπνιστών, τύπος κρεβατιού, προτιμώμενος όροφος, ιδιαίτερες επιθυμίες ως
προς το φαγητό.
Στοιχεία προαιρετικά που σχετίζονται με δεδομένα της υγείας σας π.χ.
αλλεργίες, κινητικά προβλήματα, τα οποία συλλέγονται κατόπιν αιτήματος σας
και εφόσον δοθεί η συγκατάθεση σας.
Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων σας
γίνεται για τους ακόλουθους σκοπούς :

– Κράτηση δωματίου και παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών διαμονής
και εστίασης.
– Προγραμματισμός και διοργάνωση εκδηλώσεων από το ξενοδοχείο
– Χρέωση των υπηρεσιών και των καταναλώσεων
– Έκδοση φορολογικών παραστατικών και διεκπεραίωση πληρωμής
Τα προσωπικά δεδομένα σας τηρούνται και υποβάλλονται σε επεξεργασία
αποκλειστικά για τους σκοπούς που δηλώνονται ή/και για τους οποίους έχετε
συμφωνήσει βάσει του ειδικού εντύπου συγκατάθεσης και στην έκταση που
είναι απαραίτητο για την εκπλήρωσή τους. Η επιχείρηση  δεν χρησιμοποιεί
προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία «προφίλ» κατά την έννοια του ΓΚΠΔ.
Η συλλογή και η επεξεργασία των υποχρεωτικών προσωπικών δεδομένων
που γίνεται κατά τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο, καθώς και η παροχή των
κάθε είδους υπηρεσιών μας προς εσάς, στηρίζεται στη σχέση πελάτη και
ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές
διατάξεις, καθώς και στη μεταξύ μας συναφθείσα σύμβαση μίσθωσης
δωματίου και παροχής υπηρεσιών.
Η συλλογή και η επεξεργασία των προαιρετικών προσωπικών δεδομένων σας
στηρίζεται στη γραπτή συγκατάθεσή σας για τους σκοπούς που έχουν
προαναφερθεί και κατόπιν αυτού, ομοίως δεν τίθεται θέμα νομιμότητας για την
επεξεργασία τους, καθόσον ήδη κάθε πελάτης έχει επαρκώς ενημερωθεί.
Περαιτέρω, συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι
νόμιμη εφόσον επιβάλλεται για σκοπούς γενικότερου εννόμου συμφέροντος ή
για σκοπούς εναρμόνισης της λειτουργίας μας προς την Εθνική ή και την
Κοινοτική νομοθεσία.
Συλλέγουμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα απευθείας από εσάς κατά τη
διαδικασία κράτησης δωματίου, άφιξης, αναχώρησης, πληρωμής, κατά τη
χρήση υπηρεσιών του ξενοδοχείου, καθώς και κατά την υποβολή οιασδήποτε
εγγραφής (γραπτής ή ηλεκτρονικής) στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης
μίσθωσης δωματίου ή κατά τη δήλωση ενδιαφέροντος για κράτηση. Επίσης
συλλέγουμε πληροφορίες και από τρίτους, ήτοι ταξιδιωτικά γραφεία,
τουριστικούς πράκτορες, ηλεκτρονικά και διαδικτυακά συστήματα κρατήσεων .
Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για
τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται
για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεχθεί ή για όσο διάστημα απαιτείται
βάσει της μεταξύ μας σύμβασης ή βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Για να
καθορίσουμε το κατάλληλο χρονικό διάστημα διατήρησης, λαμβάνουμε υπ’
όψιν επίσης την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών
δεδομένων, καθώς και τα χρονικά διαστήματα για τα οποία ίσως χρειαστεί να
τα διατηρήσουμε για να ανταποκριθούμε σε τυχόν αιτήματα / αμφισβητήσεις /
ελέγχους και να προστατέψουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας σε περίπτωση
άσκησης τυχόν αξιώσεων. Τα δεδομένα εικόνας (φωτογραφίες ή λήψεις
βίντεο) διατηρούνται για χρονικό διάστημα 48 ωρών και μετά διαγράφονται
αυτόματα.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε καταχωρούνται σε
μηχανογραφικά συστήματα, τα οποία παρέχουν επαρκή διασφάλιση και
χρησιμοποιούνται από ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους
υπαλλήλους. Η ασφάλεια και η προστασία όλων των δεδομένων ενισχύεται με
τη χρήση πρόσθετων προγραμμάτων ασφαλείας, ώστε η ύπαρξη
προστατευμένων αρχείων να αποκρύπτεται από μη εξουσιοδοτημένους
χρήστες. Συγκεκριμένα μέλη του προσωπικού, βάσει του ρόλου και των
καθηκόντων τους, έχουν πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα. Όλοι οι
χρήστες χρησιμοποιούν απόρρητους ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης.
Το ξενοδοχείο ενδέχεται να υποχρεωθεί στη χορήγηση προσωπικών
δεδομένων προς τις αρμόδιες Δημόσιες, Δικαστικές, αστυνομικές Αρχές κλπ
σε περιπτώσεις προστασίας της ίδιας της επιχείρησης και των υπαλλήλων της
καθώς και προς τους συνεργάτες της δικηγόρους όταν εγείρονται αγωγές ή
αξιώσεις. Επίσης συνεργαζόμαστε με τρίτους όπως παρόχους υπηρεσιών
διαχείρισης της ιστοσελίδας μας, τεχνικούς συντήρησης του τηλεφωνικού μας
κέντρου, τεχνικούς ελέγχου και διαχείρισης των πληροφοριακών συστημάτων
μας, λογιστές κλπ, οι οποίοι διασφαλίζουν το απόρρητο των δεδομένων και
δεσμεύονται με ρήτρες εμπιστευτικότητας.
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ και
τον Ν. 4624/2019, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης,
δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της
επεξεργασίας, δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, δικαίωμα
εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων,
περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων
και στην κατάρτιση προφίλ, καθώς και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.( www.dpa.gr.)
Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας, να ασκήσετε τα
δικαιώματά σας ή εάν έχετε εν γένει οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το
αντίστοιχο αίτημά σας επικοινωνώντας με τη διευθύντρια του Ξενοδοχείου κα.
Ισμήνη Διαμάντη, με τους εξής τρόπους:
Email: info@hotelelectra.gr
Κιν.6978-187605
Τηλ. 2552022111

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση